Privat    Privatforsikringer 

Villaforsikring

WaterCircles tilbyr to ulike dekninger for villaforsikring. Velg mellom Villa standard eller Villa Elite.

Les mer Jeg ønsker et tilbud

Finn den Villaforsikring som passer best for deg.

Velg mellom Standard eller Elite. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker

Hva dekker villaforsikringen?

Forsikringen dekker:

Elite

Standard

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Vi dekker utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv.

Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Vi erstatter tyveri av bygningsdeler og skadeverk på bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dekningen gjelder også for utvendig vannbasseng/ annen badeinnretning tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, erstatter vi skadene med fratrekk av kr 8 000,- i egenandel.

Hvis du i kraft av å være huseier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 5 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel.

Hvis du som huseier er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Vi dekker innvendige følgeskader som skyldes at vann over terrengnivå plutselig har trengt inn i bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dersom bygningen i løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av skade med samme årsak, økes egenandelen med kr 25 000. Kostnader ved å utbedre utettheten er ikke dekket.

Følgeskade som oppstår plutselig som er en direkte følge av håndverks-/entreprenørfeil som kan dokumenteres utført siste 10 år, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kostnader til utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Forsikringen er utvidet til å omfatte følgeskade på andre rom etter vann fra utett våtrom, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vi dekker skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Forsikringen kan også tegnes som tillegsdekning på Villa standard.

Vi dekker bekjempelse av skadedyr eller skadeinsekter i boligen din. Vi bekjemper skadedyr, mus og rotter etter påvist aktivitet.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, dekker vi også bygningsskaden.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep – som for eksempel å tette sprekker i veggen.

*Dette er en tilleggsdekning til Elitedekningen, og må fremkomme av forsikringsbevis.

Forsikringen forutsetter at det er opprettet en skriftlig husleieavtale og at et depositum tilsvarende minimum 3 måneders leie, er avtalt innbetalt før innflytting. Alternativt, kan det etableres bankgaranti for minimum tilsvarende beløp.

Forsikringen dekker blant annet:
Erstatning for tapt leieinntekt hvis leieboeren ikke betaler avtalt leie i henhold til leieavtalen. Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med iverksettelse av utkastelse erstattes dersom leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet eller ved brudd på leieavtalen. Erstatning for skadeverk, (jf. straffeloven § 351) med tilhørende innbo og utearealer, forårsaket forsettlig av leietakeren eller dennes gjester. Skade som skyldes slitasje, hakk, riper eller avskallinger erstattes ikke. Erstatning ved tyveri eller underslag begått av leietaker eller dennes husstandsmedlemmer, er begrenset til kr 200 000.

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite  Standard

Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Elite  Standard

Vi dekker utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv.

Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Elite  Standard

Vi erstatter tyveri av bygningsdeler og skadeverk på bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dekningen gjelder også for utvendig vannbasseng/ annen badeinnretning tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.

Elite  Standard

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene med fratrekk av kr 8 000,- i egenandel.

Elite  Standard

Hvis du i kraft av å være huseier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 5 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel.

Hvis du som huseier er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Elite  Standard

Vi dekker innvendige følgeskader som skyldes at vann over terrengnivå plutselig har trengt inn i bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dersom bygningen i løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av skade med samme årsak, økes egenandelen med kr 25 000. Kostnader ved å utbedre utettheten er ikke dekket.

Elite

Følgeskade som oppstår plutselig som er en direkte følge av håndverks-/entreprenørfeil som kan dokumenteres utført siste 10 år, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kostnader til utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Elite

Forsikringen er utvidet til å omfatte følgeskade på andre rom etter vann fra utett våtrom, med fratrekk av avtalt egenandel.

Elite

Vi dekker skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Forsikringen kan også tegnes som tillegsdekning på Villa standard.

Elite

Vi dekker bekjempelse av skadedyr eller skadeinsekter i boligen din. Vi bekjemper skadedyr, mus og rotter etter påvist aktivitet.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, dekker vi også bygningsskaden.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep – som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Elite

*Dette er en tilleggsdekning til Elitedekningen, og må fremkomme av forsikringsbevis.

Forsikringen forutsetter at det er opprettet en skriftlig husleieavtale og at et depositum tilsvarende minimum 3 måneders leie, er avtalt innbetalt før innflytting. Alternativt, kan det etableres bankgaranti for minimum tilsvarende beløp.

Forsikringen dekker blant annet:
Erstatning for tapt leieinntekt hvis leieboeren ikke betaler avtalt leie i henhold til leieavtalen. Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med iverksettelse av utkastelse erstattes dersom leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet eller ved brudd på leieavtalen. Erstatning for skadeverk, (jf. straffeloven § 351) med tilhørende innbo og utearealer, forårsaket forsettlig av leietakeren eller dennes gjester. Skade som skyldes slitasje, hakk, riper eller avskallinger erstattes ikke. Erstatning ved tyveri eller underslag begått av leietaker eller dennes husstandsmedlemmer, er begrenset til kr 200 000.

Elite

Se forsikringsvilkår (PDF)

   Få et tilbud på forsikring

Fyll ut skjemaet under og vi vil sende deg et uforpliktende tilbud.

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.